Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Οι τελικές ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς Α' κατοικίας.

Οι τελικές ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς α' κατοικίας
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την προστασία των δανειοληπτών, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, όπως παρουσιάστηκαν ήδη χθες από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία οφειλετών, εφόσον....
η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, το  καθαρό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 35.000 ευρώ και η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ.  
Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας όσων δανειοληπτών η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, το ετήσιο οικογενιεακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ και η συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία τα 270.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 15.000 ευρώ σε καταθέσεις. Αυτό προβλέπεται από το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης στη Βουλή και όπως σημειώνεται δεν περιλαμβάνονται «οφειλές που:  
α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε,
β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α` 151)».
Ειδικά για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά, για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται το καθένα με ποσοστό 10%.

Στη διάρκεια της απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ στους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης μέχρι τις 31.01.2014, ή εντός δύο μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού. Επίσης ο δανειστής στη διάρκεια της απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2007, βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.
Επίσης με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση Επενδυτικού και Αναπτυξιακού Ταμείου με την επωνυμία «Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο», το οποίο θα ιδρυθεί στο Λουξεμβούργο ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα χρηματοδοτεί έργα υποδομής στην Ελλάδα.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"