Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Δικαιολογητικά για την απαλλαγή των ΑμεΑ από τα τέλη κυκλοφορίας του 2014

amea_0Τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοκίνητο, απαλλαγμένο από τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης θα έχουν τα άτομα με αναπηρίες. Με κοινή υπουργική απόφαση του Γιάννη Βρούτση και του Γιώργου Μαυραγάνη, ορίστηκε η διαδικασία που θα εξασφαλίζει αυτή την απαλλαγή.
Ποιούς αφορά
Σύμφωνα με αυτή απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης ή τα τέλη κυκλοφορίας 2014 αυτοκινήτου ανάπηροι με:...

 •     Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 •     Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
 •     Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 •     Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
 •     Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
 •     Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία].
 •     Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
 •     Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού
 •     Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.
Για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών:
α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα.

β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης δευτερεύουσας κατοικίας.
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης κατατίθενται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν.1798/1988 και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

αα) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου.

ββ) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας.
γγ) Ότι δεν έχει προσφύγει στην δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ.

γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ.

δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.

ε) Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως ισχύει. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στην δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ. γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ. δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του Ν.1798/1988. 3. Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Στοιχεία του δικαιούχου:
- Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.
- Υπηκοότητα. Αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών.

β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου:
- Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.
- Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
- Επαγγελματική δραστηριότητα του/της δικαιούχου και του/της συζύγου.
- Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα/ επιμέλεια.
- Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος.

γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:
- Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
- Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Χορήγηση των απαλλαγών
1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης η αρμόδια τελωνειακή αρχή, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και την διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδει απόφαση ατελείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και την διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδεται η σχετική απόφαση, αποκλειστικά και μόνο, από τον κατά τα ως άνω αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

8 σχόλια:

 1. Καλησπέρα είμαι Συνταξιούχος Στρατιωτικός ΑΜΕΑ με 80% ποσοστό αναπηρίας δια βίου. Απαντήστε μου εγώ πρέπει να περάσω από ΚΕΠΑ όταν πρόσφατα εξετάστηκα από ΑΣΥΕ (Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή ) και χαρακτηρίστηκα ΑΜΕΑ με το παραπάνω ποσοστό αναπηρίας για απαλλαγή από τα τ'ελη κυκλοφορ'ιας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε συνάδελφε συνταξιούχε, λογικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα και σύμφωνα με την ανωτέρω ανάρτηση που είναι πλήρως κατατοπιστική, δικαιούστε την απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας. Απευθυνθείτε στη ΔΟΥ που ανήκετε με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω και που λογικά κατέχετε και πιστεύω ότι θα πάρετε την απαλλαγή. Δεν γνωρίζω μόνο αν υπάρχει όριο στην ηλικία που έχετε και σε ποια αναπηρία ανήκετε για να μπορείτε να οδηγείτε.

   Διαγραφή
 2. oti kivismo kai na einai apalasonde?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φαντάζομαι Ναι....Δεν διευκρινίζεται κάπου αυτό στην υπουργική απόφαση.!
   Οι αρμόδιες ΔΟΥ όπου ανήκει ο καθένας και θα πρέπει να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πάρει την απαλλαγή, είναι πιο αρμόδιες να σας απαντήσουν σε επιμέρους ερωτήματα.

   Διαγραφή
 3. Καλησπέρα σας!! ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση:η συγκεκριμένη απαλλαγή απο τα τέλη κυκλοφορίας αφορά μόνο όσους ΑΜΕΑ θα αποκτήσουν αυτοκίνητο ή και όσους έχουν ήδη; Ο πατέρας μου για παράδειγμα έχει αναπηρία άνω του 67% και έχει αγοράσει αυτοκίνητο εδώ και 2 χρόνια . Το αυτοκίνητο είναι στο ονομά του αλλά δεν είναι προσαρμοσμένο για ανάπηρο (δηλαδή δεν έχει γκάζι στο χέρι όπως τα αυτοκίνητα που είναι τροποποιημένα για ανάπηρους), απλά είναι συνοδηγός και το οδηγώ εγώ ο γιός του και ούτε βεβαίως έχει αναπηρικές πινακίδες.Σας ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα σας!θέλω να σας ρωτήσω το εξής: η απαλλαγή απο τα τέλη κυκλοφορίας αφορά μονο όσα ΑΜΕΑ θα αποκτήσουν αυτοκίνητο ή αφορά και τα ΑΜΕΑ που εχουν ήδη; Ο πατέρας μου για παράδειγμα έχει αναπηρία ανω του 67% και έχει αγοράσει στο ονομά του αυτοκίνητο εδώ και 2 χρόνια. Το αυτοκινητο είναι κανονικό χωρίς τροποποιήσεις για ΑΜΕΑ(γκάζι στο χέρι κλπ.) ενώ επίσης έχει κανονικές πινακίδες και όχι αναπηρικές.Σε περίπτωση που θέλει να μετακινηθεί το οδηγώ εγώ ο γιός του.Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο νόμος δεν λέει για παλιούς ή νέους οδηγούς ΑμΕΑ που έχουν αγοράσει αυτοκίνητο ή πρόκειται να αγοράσουν, απλώς θα πρέπει να δηλώσει με δήλωση του Ν.1599/1986:
   α) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου.
   β) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας.
   γ) Ότι δεν έχει προσφύγει στην δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ.

   Διαγραφή
 5. Δυστυχως σημερα πηγα στην εφορια και μου ειπαν οτι θα πρεπει η αδεια κυκλοφοριας να ειναι στο ονομα του ατομου με αναπηρια και να ειναι μεχρι 1650 κ.ε.Αν καποιος φιλος γνωριζει κατι περοσσοτερο παρακαλω ας πληροφορησει....Η ερωτηση μου ηταν για απαλλαγη απο την πληρωμη τελων κυκλοφοριας λογω αναπηριας-προστατευομενο τεκνο με αναπηρια ανω του 67%...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"