Φίλοι που μας παρακολουθούν

Μιλήστε μας εδώ, λέγοντας ένα γεια....

Πατήστε για είσοδο στο Chat

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας.

Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, ύστερα από την υπ. αριθμό: 67/10-12-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2012 - 2013, ανακοινώνει την πρόσληψη 5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με ασφάλιση ΙΚΑ) και με ωρομίσθια αποζημίωση. 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει....
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ 1945/Β/31.08.2011.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
i. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.
ii. Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
iii. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
iv. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ).
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
i. Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου
ii. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια δημοτική ενότητα του υποδειχθεί από τον Φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων.
Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 67/10-12-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Κοι.Π.Α. 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα, στο Δημαρχείο και στο ΚΕΠ του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία του Φορέα, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων.
Από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι επιλεχθέντες που προκύπτουν, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία (3) εργάσιμων ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας,
μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση του δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
 

Σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα προγράμματα περιλαμβάνουν:
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
i. Άσκηση στην εφηβική ηλικία, για παιδιά ηλικίας 13-18 ετών
ii. Άθληση και Γυναίκα, για άτομα ηλικίας 19-65 ετών
iii. Άσκηση Ενηλίκων, για άτομα ηλικίας 19-65 ετών
iv. Άσκηση και Τρίτη Ηλικία 65 ετών και άνω
v.  Εργασιακό αθλητισμό 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας πάντα με κόσμιο τρόπο, χωρίς κακές κουβεντούλες, γιατί θα σας μαλώσω.....
Αν βρίζετε ή είστε νευρασθενικοί αφήστε το καλύτερα!!
Ότι γράψτε τσάμπα ο κόπος, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί. Όλα θα περνούν από έλεγχο....
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"